Warunki użytkowania – aplikacja REDCap Cloud

Niniejsze Warunki użytkowania („WU”) stanowią prawną umowę między użytkownikiem („Użytkownik”) a firmą nPhase, Inc. („nPhase”). Dostęp użytkownika do witryny internetowej REDCap Cloud (i witryn następczych) („Witryna internetowa”) oraz wszelkich innych dostępnych aplikacji, oprogramowania, usług i innych treści dostępnych dla użytkownika za pośrednictwem REDCap Cloud (łącznie z REDCap Cloud: „Autoryzowane aplikacje”) i korzystanie z nich podlegają niniejszym WU i są nimi regulowane. Należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszelkie uprawnienia oraz ograniczenia opisane w niniejszych WU.

Dla wygody Użytkownik może wydrukować WU przy użyciu opcji „Drukuj” w przeglądarce internetowej. Uzyskując dostęp do Witryny internetowej, Użytkownik potwierdza swoją zgodę i akceptację niniejszych WU. nPhase zastrzega sobie prawo do aktualizacji WU w dowolnej chwili z powiadomieniem Użytkownika i może kontaktować się z nim w tym celu. Użytkownik może wyświetlić aktualnie obowiązującą wersję WU w dowolnej chwili poprzez kliknięcie linku „Warunki użytkowania” u dołu strony Witryny internetowej lub linku na stronie logowania do Witryny internetowej.

 

Jeśli Użytkownik nie chce być związany niniejszymi WU, nie może uzyskiwać dostępu do Witryny internetowej ani z niej korzystać.

 

 1. Dostęp do Witryny internetowej. Wyłącznie upoważnione osoby, które otrzymały dostęp od upoważnionej osoby i/lub firmy („Podmiot upoważniający”), mogą uzyskiwać dostęp do Witryny internetowej i z niej korzystać. Konto Użytkownika to konto osobiste, nieprzekazywalne i skonfigurowane dla Użytkownika jako „Upoważnionego użytkownika” i przedstawiciela firmy Użytkownika. W związku z tym Użytkownik nie może udzielać innym osobom dostępu do swoich haseł użytkownika lub kodów dostępu. nPhase nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku użycia jego nazwy użytkownika lub hasła przez inną osobę, za wiedzą lub bez wiedzy Użytkownika. Uprawnienia do dostępu i korzystania udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszych WU wygasają ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik naruszy postanowienia niniejszych WU, znajdzie się poza firmą Użytkownika lub uprawnienia Użytkownika do dostępu do Witryny internetowej zostaną cofnięte lub w inny sposób ograniczone albo zawieszone przez Podmiot upoważniający. Ponadto nPhase ma prawo, ale nie obowiązek, zakończenia lub zawieszenia dostępu użytkownika do Witryny internetowej lub Autoryzowanych aplikacji bez uprzedzenia w przypadku postępowania, które nPhase, według własnego zasadnego uznania, uzna za niezgodne z obowiązującym prawem lub szkodliwe dla interesów firmy Użytkownika, innego użytkownika, dostawcy usług lub nPhase. Użytkownik musi zawsze zachowywać bezpieczeństwo i poufność wszystkich kopii pobranych materiałów posiadanych lub kontrolowanych przez Użytkownika, także po zakończeniu jego uprawnień do dostępu.
 1. Dostęp dla osób trzecichJeśli Użytkownik nie został wyraźnie upoważniony w formie pisemnej przez firmę Użytkownika lub nPhase do zapraszania osób trzecich do dostępu do Witryny internetowej, Użytkownik nie może udzielać osobom trzecim dostępu do Witryny internetowej. Jeśli Użytkownik otrzymał uprawnienia „właściciela” do zapraszania innych do dostępu do Witryny internetowej, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za weryfikację tożsamości osób trzecich, które Użytkownik zaprosi, w tym za uzyskiwanie i prowadzenie dokumentacji podpisów każdej osoby, która będzie uzyskiwać dostęp do Witryny internetowej przy użyciu podpisu elektronicznego. Każda taka osoba trzecia będzie podlegać niniejszym WU.
 1. Udzielenie licencji i ograniczenia. Na mocy niniejszych WU nPhase udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego, odwołalnego i nieprzekazywalnego prawa do dostępu do Witryny internetowej i korzystania z niej oraz do uzyskiwania dostępu do wszelkich aplikacji, oprogramowania, usług i innych treści dostępnych w Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, do których Użytkownik został upoważniony przez Podmiot upoważniający (łącznie z Witryną internetową: „Autoryzowane aplikacje”). Użytkownik zgadza się nie podejmować następujących działań: a) dekompilacja, deasemblacja lub odtworzenie kodu źródłowego oprogramowania w Autoryzowanych aplikacjach, b) powielanie, dystrybucja, sprzedaż, wynajem, udzielanie sublicencji lub przekazywanie rzeczonego oprogramowania lub materiałów zawartych w Autoryzowanych aplikacjach, c) zmiana, modyfikacja lub tworzenie prac pochodnych na podstawie rzeczonego programowania lub materiałów. Dodatkowo Użytkownik zgadza się, że: (d) Użytkownik nie będzie dokonywać fałszywej klasyfikacji ani w inny sposób fałszować informacji przekazanych przez Autoryzowane aplikacje; (e) Użytkownik nie będzie wprowadzać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji do Autoryzowanych aplikacji; (f) Użytkownik nie będzie korzystać z Autoryzowanych aplikacji ani uzyskiwać dostępu do nich w sposób, który nie jest wyraźnie dopuszczony przez Podmiot upoważniający lub nPhase; (g) Użytkownik nie będzie wprowadzać ani przesyłać do Autoryzowanych aplikacji żadnych informacji zawierających wirusy lub inne procesy programistyczne, których celem jest uszkodzenie, zakłócenie, przechwycenie lub wywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, Autoryzowanych aplikacji, lub naruszających prawa własności intelektualnej innych osób; oraz (h) Użytkownik nie może korzystać z Autoryzowanych aplikacji ani uzyskiwać dostępu do nich w sposób, który zdaniem nPhase wywiera negatywny wpływ na wydajność lub działanie Autoryzowanych aplikacji lub zakłóca zdolność upoważnionych podmiotów do uzyskiwania dostępu do Autoryzowanych aplikacji. Użytkownikowi nie są udzielane żadne inne niż opisane w niniejszych WU uprawnienia lub licencje do uzyskiwania dostępu do Autoryzowanych aplikacji lub korzystania z nich.
 1. Prawa autorskie. nPhase, jego dostawcy lub pierwotny twórcy materiałów są właścicielami wszelkich praw autorskich do materiałów w Autoryzowanych aplikacjach i wszelkich innych praw własności intelektualnej dotyczących Autoryzowanych aplikacji. nPhase udziela Użytkownikowi pozwolenia na kopiowanie materiałów, do których Użytkownik ma autoryzowany dostęp w Autoryzowanych aplikacjach, wyłącznie dla potrzeb korzystania z Autoryzowanych aplikacji lub innych produktów nPhase przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że we wszelkich kopiach materiałów zachowane zostaną wszelkie informacje o prawach autorskich i inne właściwe informacje, w tej samej formie i w taki sam sposób jak w oryginale. Użytkownik nie może, bez pozwolenia nPhase, utworzyć „kopii lustrzanej” materiału zawartego w Autoryzowanych aplikacjach lub na innym serwerze. Z wyjątkiem powyższego żadne postanowienia zawarte w WU nie mogą być interpretowane jako udzielenie, w drodze implikacji, estoppelu lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej nPhase lub innego podmiotu.
 1. Znaki towarowe. REDCap Cloud, logo REDCap Cloud oraz produkty i usługi opisane w Autoryzowanych aplikacjach są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi nPhase, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Kopiowanie, imitowanie lub wykorzystywanie ich, w całości lub w części, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia nPhase jest zabronione. Wszelkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy lub logo produktów występujące w Autoryzowanych aplikacjach są własnością swoich właścicieli lub nPhase, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 1. Informacje przekazane nPhase. W zakresie dopuszczonym przepisami o ochronie danych (patrz punkt 9 niniejszych WU) i w zakresie dopuszczonym umową między nPhase a organizacją Użytkownika Użytkownik zgadza się, że nPhase i firmy powiązane mogą wykorzystywać Materiały przesłane Użytkownika (w tym dane profilowe dotyczące zawodu, demografii, użytkownika, infrastruktury lub szkoleń prowadzone przez Użytkownika) bez powiadomienia, wynagrodzenia lub potwierdzenia dla Użytkownika do celów biznesowych nPhase, w tym między innymi do rozwoju własnych produktów i usług. Z wyjątkiem własnych dostawców (takich jak podmioty podprzetwarzające lub podwykonawcy), z zastrzeżeniem ograniczeń poufności co najmniej równoważnym określonym w niniejszym dokumencie, nPhase nie udostępni danych osobowych Użytkownika żadnemu podmiotowi w żadnym celu. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych WU Materiały przesłane Użytkownika nie podlegają żadnym obowiązkom ze strony nPhase, w tym między innymi żadnemu obowiązkowi zachowania poufności, i nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za żadne wykorzystanie lub ujawnienie Materiałów przesłanych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie dokładności informacji, które Użytkownik przekazuje nPhase przy użyciu Autoryzowanych aplikacji, w tym Materiałów przesłanych Użytkownika.
 1. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej. nPhase, jej przedstawiciele prawni, a także agenci i asystenci, urzędnicy, podmioty stowarzyszone, przedstawiciele, dostawcy, wykonawcy lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej z tytułu umowy, zaniedbania, odpowiedzialności obiektywnej lub innej podstawy za szkody pośrednie, uboczne, szczególne, następcze lub domniemane ani odszkodowania sankcyjne.
 1. Prawo właściwe. Ważność, interpretacja i wykonanie niniejszej Umowy są regulowane przepisami prawa materialnego Stanu Floryda, bez wpływu na postanowienia, według których niniejsza Umowa byłaby regulowana przepisami prawa jurysdykcji innej niż Stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych. Strony w szczególności zrzekają się stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów federalnych lub stanowych w Hrabstwie San Diego do rozstrzygania wszelkich kwestii wynikłych w związku z niniejszymi WU. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH SPRZECIWÓW, JAKIE MÓGŁBY MIEĆ OBECNIE LUB W PRZYSZŁOŚCI, WOBEC WYZNACZENIA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ LUB JURYSDYKCJI TAKICH POSTĘPOWAŃ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO Z WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB TREŚCI MUSZĄ BYĆ ZGŁASZANE W TERMINIE JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA.
 1. Ochrona danych osobowych.

Polityka prywatności (https://www.redcapcloud.com/privacy-policy) zawiera informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika.

 1. Zgodność z prawem i dobrymi praktykami klinicznymi. Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny internetowej i jej treści w sposób ściśle zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniami i regulacjami oraz w sposób, który według wyłącznego uznania nPhase, nie będzie negatywnie wpływać na wartość lub reputację firmy nPhase. Ponadto Użytkownik zgadza się nie przesyłać żadnych materiałów zachęcających do postępowania, które mogłoby stanowić przestępstwo, podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób łamać obowiązujące prawo lub regulacje lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe. Choć nPhase projektuje swoje oprogramowanie i usługi w sposób zgodny z Dobrymi Praktykami Klinicznymi (GCP) Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH) i podobnymi regulacjami i wytycznymi międzynarodowymi (takimi jak wydawane przez EMA i FDA) dotyczącymi danych elektronicznych badań klinicznych, każdy klient nPhase i jego Upoważnieni użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności swojego korzystania z oprogramowania i usług ze wszystkimi takimi regulacjami i praktykami.
 1. Linki. WSZELKIE LINKI W WITRYNIE INTERNETOWEJ, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ, SĄ POZA KONTROLĄ NPHASE I NPHASE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI LINKOWANEJ WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ, LINKI ZAWARTE W TAKIEJ LINKOWANEJ WITRYNIE LUB ZMIANY LUB AKTUALIZACJE TAKICH WITRYN. NPHASE UDOSTĘPNIA TE LINKI UŻYTKOWNIKOWI WYŁĄCZNIE DLA WYGODY, A WŁĄCZENIE LINKU DO WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ NIE OZNACZA REKOMENDACJI WITRYNY PRZEZ NPHASE. NIEKTÓRE WITRYNY NPHASE, W TYM INNE WITRYNY CHRONIONE HASŁEM, ZAWIERAJĄ WARUNKI UŻYTKOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE LUB ODMIENNE OD NINIEJSZYCH WU. WARUNKI UŻYTKOWANIA OPUBLIKOWANE W TAKICH WITRYNACH INTERNETOWYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE DO KORZYSTANIA Z NICH.
 1. Zastrzeżenia prawne. Materiały, w tym oprogramowanie, zawarte w Autoryzowanych aplikacjach, a także Autoryzowane aplikacje są udostępniane „jak są”, a nPhase zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w Autoryzowanych aplikacjach. Ponieważ Użytkownik nie musi płacić za dostęp do Witryny internetowej, nPhase nie udziela żadnej gwarancji, z wyjątkiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania. nPhase w szczególności wyklucza wszelkie gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do Autoryzowanych aplikacji lub treści lub materiałów w Autoryzowanych aplikacjach. Jeśli nie zostało to wyraźnie potwierdzone w formie pisemnej,co może zostać zawarte w umowie dotyczącej poziomu usług nPhase z klientami, nPhase nie udziela żadnej gwarancji, że (i) Autoryzowane aplikacje spełnią wymagania Użytkownika, (ii) dostęp do Autoryzowanych aplikacji będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów, (iii) wyniki możliwe do uzyskania poprzez korzystanie z Autoryzowanych aplikacji będą dokładne lub wiarygodne, (iv) wszelkie błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione.

 

KONTAKT

Wrazie pytań lub uwag dotyczących niniejszych WU, praktyk dotyczących poufności danych nPhase lub w celu złożenia wniosku o dostęp lub sprostowanie danych osobowych Użytkownika należy skontaktować się z pomocą techniczną nPhase pod adresem: [email protected].

Powyższe stanowi całość umowy między stronami w zakresie Autoryzowanych aplikacji i korzystania z nich oraz, z zastrzeżeniem produktów lub usług nPhase zawierających dodatkowe lub inne warunki użytkowania, zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, propozycje, komunikaty między stronami oraz porozumienia, pisemne lub ustne.

Ostatnia aktualizacja: 1 maja 2024 r.